Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english
  • Профил » 
  • Обща информация за дружеството

Информация за дружеството

      „Мини Марица-изток” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% държавно имущество и с едностепенна система на управление. Дружеството е образувано със заповед номер 84/10.06.1993 г. на председателя на Комитета по енергетика, като новоучреденото дружество приема активите и пасивите на: Рудник „Трояново-1” ООД, Рудник „Трояново-север” ООД и Рудник „Трояново-3” ООД. Регистрирано е с решение номер 2773/07.07.1993 г. на Окръжен съд – Стара Загора, по фирмено дело 2444/1993 г.
      Капиталът на „Мини Марица-изток” ЕАД е в размер на 69 810 000 лева, разпределен в 6 981 000 акции с номинална стойност на всяка акция от 10 лева. Целият размер на капитала е записан и изцяло внесен от държавата в лицето на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. От септември 2008 г. „Мини Марица-изток” ЕАД е дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг – БЕХ.

      Предметът на дейност на Дружеството е: „Добив и пласмент на въглища; промишлена, търговска, лизингова, ремонтна, външноикономическа дейност; подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива; с цел реализиране на доходи, осъществяване на дейност по профилактика и рехабилитация в почивни станции собственост на дружеството, както и други, незабранени от закона, дейности”.

     На 11.08.2005 година е сключен Концесионен договор между Министерски съвет на Република България, представляван от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и от друга страна концесионер „Мини Марица-изток” ЕАД.

     По силата на сключения договор в полза на „Мини Марица-изток”ЕАД е учредена концесия за добив на въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн”.

     Геоложките проучвания в източномаришкия басейн започват през 1948 г. от специалисти на „Държавни мини” – Перник, и е установено, че запасите възлизат на над 2,9 милиарда тона въглища. Първият проект за разработването е изготвен през 1951 г. от ГИПРОШАХТ – Ленинград, и е за седем открити рудника.

     През 70-те години е приета нова схема за безбордово (безцеликово) развитие на минните работи. Тя предвижда първоначално да бъде иззет целика между рудниците „Трояново-1” и „Трояново-3” и обособяването на едно добивно поле под наименованието рудник „Трояново-юг” с две полоси: северна – рудник „Трояново-1” и южна – рудник „Трояново-3”. Едновременно с това започва мащабно минно- и хидростроителство за подготовка на изземването на въглищният целик между рудниците „Трояново-1” и „Трояново-север”. Част от проекта включва пренасочването на река Овчарица с леви и десни притоци извън полето на находището, построяването на два язовира, два микроязовира, пет ретензионни басейна, 31 км канали, 1 км подземен тунел, 6 км подземен канал и други по-малки хидротехнически съоръжения. Финализирането на това мащабно преустройство стана през последните 3 – 4 години и на 21 март 2008 г. беше официално срязан въглищният целик между двата рудника, с което добивните работи навлязоха в най-ефективната част на находището.

     За осигуряване на безопасното и ефективно водене на минните работи от съществено значение е устойчивостта на рудничните бордове и откоси на насипищата. Стабилитетните изчисления се извършват по уникална изчислителна схема с призма за активен натиск и математичен модел (без аналог в световната минна практика), които в най-голяма степен съответстват на изключително сложните инженерно-геоложки условия на Източномаришкия басейн. Устойчивостта на бордовете се изчислява ежемесечно, използват се компютърни програми, съставени от български специалисти.

 

Технология на разработване на находището„

     Въглищните пластове залягат на сравнително малка дълбочина от 6 – 10 м до 110 – 120 м под повърхността на терена. Общата мощност на въгленостния комплекс е около 35 – 40 м, разделен от глинести прослойки на три пласта. Основен носител на въглищните запаси е средният (вторият пласт) със средна мощност от 15 – 25 м. Първият пласт с дебелината си от около 0,5 – 1 м няма промишлено значение.

     Находището се разработва по открит способ от три рудника: „Трояново-1”, „Трояново-север” и „Трояново-3” без оставяне на технологични целици между тях. Това дава възможност за значително по-пълно изземване на запасите от басейна и възможности за прилагане на най-съвременна техника и технологии.

   Хоризонталното заложение на въглищните пластове определя в технологично отношение прилагането на непрекъсната напречна еднобордова система на разработване. Рудниците „Трояново-1” и „Трояново-3”  се развиват паралелно с общ фронт на минните работи в източна посока, а рудник „Трояново-север” се развива паралелно на „Трояново-1”, но в противоположна западна посока, като двата рудника се разминават със срязването на така наречения „целик“, намиращ се между тях. Общата дължина по фронта на добивните работи в трите рудника е около 10 км.

      Добивните хоризонти в рудниците „Трояново-1” и „Трояново-север” са два, а в „Трояново-3” – един. Откривните работи в трите рудника се водят на пет откривни хоризонта и се извършват изцяло по поточна технология с използване на роторни багери, гумено-лентови транспортьори и лентови насипообразуватели.

Балансът между насипаните обеми откривка във външни и вътрешни насипища е 1:1 с тенденция за увеличаване на тези във вътрешни насипища и скъсяване на транспортните разстояния.

 

 

 

 

НАШИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ

Клон рудник „Трояново-1”

       Първата копка по изграждането на първия рудник е направена на 3 март 1952 г.

      Съгласно проекта в полето на рудник „Трояново-1” се включват 525 300 000 тона въглищни запаси при среден коефициент на откривка 2,44 куб. м/тон въглища.

      Първите 117 100 тона са добити през 1960 г. От 1961 г. рудникът влиза в редовна експлоатация. През същата година – на 19 юни, започва и използването на първата електрифицирана двойна жп линия от откривните хоризонти до външното насипище (дълга 12 километра), с която се поставя началото на преминаването от парна към електрическа тяга.

      Докато през първата година на редовната му експлоатация – 1961-ва, са добити 1 404 000 тона въглища, през 1965 г. добивът нараства на 6 059 000 тона.

      През 2012 г. рудникът доби 12 585 155 тона въглища, което е рекорд по добив от началото на съществуването му.

      От началото на експлоатацията до 31.07.2012 г. в рудник  „Трояново-1” са добити 363 544 757 тона въглища и са изкопани 1 051 741 000 куб. м откривка.

 

Клон рудник „Трояново-север”

      Рудник „Трояново-север” заема северната част от продуктивната зона на Източномаришкия басейн. На север той минава по контура на находището, а на юг граничи с рудник „Трояново-1”.

      Подготвителните работи за строителството започват през 1960 г. –  измества се коритото на река Овчарица от терена на бъдещите минни разработки, изграждат се временни жилища край с. Ковачево, поставя се началото на строежа на съединителната линия с рудник „Трояново-1”.

      През 1964 г. на 9 август в рудник „Трояново-2” е натоварена първата влакова композиция с въглища.

      През първата година на експлоатация в рудник „Трояново-2” са добити 307 хиляди тона въглища.

      От началото на експлоатацията до 31.07.2012 година в рудник „Трояново-север” са добити 343 683 779 тона въглища и са изкопани 1 582 542 542 куб. м откривка.

 

Клон рудник „Трояново-3”

      Рудник „Трояново-3” заема южната част на Източномаришкия басейн и има форма на правоъгълник, ориентиеран в посока запад-изток, дължина около 12 километра и ширина (север-юг) около 2,5 – 3 километра.

      Промишлените му запаси от въглища се изчисляват на 336 230 000 тона.

      Средната дълбочина на земните маси над въглищния комплекс е 70 – 80 метра.

      За разлика от първите два рудника проектът на рудник „Трояново-3” се изготвя от колектив на българския проектантски институт „Минпроект” и то изцяло с гуменолентов транспорт вместо с жп транспорт.

      Първата копка за изграждането на рудника е направена на 24 март 1964 г.

      Първата поточна линия за откривка се въвежда в експлоатация през 1967 г.

      Добивът на въглища започва през 1969 г. – произведени са 1 357 552 тона въглища.

      От началото на експлоатацията до 31.07.2012 г. в рудник „Трояново-3” са добити 292 523 870 тона въглища и са изкопани 1 535 611 100 куб. м откривка.

 

 

МИННО ОБОРУДВАНЕ

      Тежкото минно оборудване (ТМО) включва роторни и верижни багери, насипообразуватели (абзетцери), гумено-лентови транспортьори (ГТЛ) и задвижващи и обратни станции за тях.

Основна част от ТМО са роторните багери: SRs 470, SchRs 1200, SRs 1301, SRs 2000 и SRs 4000 – общо за дружеството 26 на брой.

При тях основен работен орган е роторното колело с 8 кофи при багер SRs 470, с 8 или 14 кофи при багер SchRs 1200, 14 кофи при SRs 2000 и 16 кофи при багер SRs 4000.


 

      В добивните участъци на трите рудника работят 6 броя верижни многокофови багера тип ERs 710, които се използват за изземване на въглища до 15 метра под котата на стоене на багера.

      Други видове машини от ТМО за осъществяване на технологичната дейност са насипообразуватели (абзетцери) - As 5000, As 6300, As 12500 и As 1600. Те са основни съоръжения за насипообразуване. В Дружеството има 13 броя насипообразуватели.

      Роторен багер заедно с ГТЛ и насипообразувател образуват така наречения Разкривно-транспортен насипищен комплекс (РТНК).

      В рудник „Трояново-1” има 2 РТНК, в рудник „Трояново-север” – 5 РТНК, а в рудник „Трояново-3” – 4 РТНК.

      Предвид перспективите за увеличен добив, се изпълнява програма за рехабилитация на добивните багери тип Rs 1200. През 2008 година започна рехабилитацията на два багера от този тип, а за 2009 година е предвидено още три такива багера да бъдат рехабилитирани.

 

 

      Много важна част от минното оборудване е технологичната механизация, състояща се от булдозери, турнодозери, челни товарачи, чистачни устройства, еднокофови багери. То осигурява по-добра и по-ефективна дейност на тежкото минно оборудване, като участва в подготовката на трасета, планировка и др. Воденето на минните работи и ритмичността на добива на въглища са немислими без надежден булдозерен парк.

     

Човешки ресурси

      Една от основните цели и приоритети в мениджмънта на дружеството е непрекъснатото повишаване ефективността на управление на човешките ресурси с цел постигане на високи производствените резултати.

      През периода 2009 – 2013 г. е налице трайна тенденция на намаление на средносписъчния и списъчния брой на персонала вследствие на непрекъснатото му оптимизиране. Средносписъчната численост на персонала през 2013 г. е 7030 броя. Работещите по трудово правоотношение работници и служители в „Мини Марица-изток” ЕАД към 31.12.2013 г. са 6975 броя.

      Текучеството не е характерен процес за дружеството и обновлението на персонала се извършва с бавни темпове, осигуряващи стабилна приемственост. През 2013 г. от общия брой на персонала 5,6% е броят на постъпилите, а 5,5% – броят на напусналите.

    Стремежът на ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД е непрекъснато подобряване на образователното равнище на работниците и служителите и създаване на възможности за трудова реализация на младите хора. Образователната структура на работниците и служителите от дружеството през 2013 г. е следната: делът на работещите с висше образование е 17,48%, на тези със средно специално образование – 46,52%, със СПТУ – 25,33%, със средно общо – 4,77%, и с основно образование – 5,89%. 

      Ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД непрекъснато се стреми да развива политиките на дружеството, свързани с човешкия капитал, в съответствие с добрите практики и в изпълнение на нормативните изисквания

    Специализираните обучения за придобиване на професионална квалификация и правоспособност на работниците и служителите се осъществява от Центъра за професионално обучение, лицензиран през 2002 г. Ежегодно се изготвя квалификационна програма, която в оперативен план се оптимизира съобразно структурните, производствено-техническите и персоналните промени.

       През 2013 г. през различни форми на обучение са преминали 1160 човека, включени в 30 курса, което представлява 16,5% от средносписъчния състав на дружеството.

 

Сертифициране по международните стандарти

       От 2009 г. в „Мини Марица-изток” ЕАД е внедрена и функционира Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007. За периода си на действие системата допринесе за осъзнаване на значимостта за удовлетворяване на нормативните изисквания и тези на клиентите относно управление на качеството, опазване на околната среда и здраве и безопасност при работа. 
      Представените в интегрираната система за управление процеси обхващат изцяло основния предмет на дейност на „Мини Марица-изток” ЕАД: „Добив на лигнитни въглища по открит способ и реализация и пласмент на добитите количества”.
      Положителните оценки от преминатите външни одити, извършени от органа за сертификация „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД, са стимул за подобряване на интегрираната система за управление и резултатите от нея.
През 2011 г. бе публикувано актуализрано издание на документите от интегрираната система за управление. Постигнати са значителни успехи при изпълнение на основните процеси от обхвата на подсистемата за управление на качеството и в областта на опазване на околната среда като например разделно събиране на отпадъците на територията на дружеството, организация на събиране, съхранение и предаване на опасни отпадъци. Персоналът е добре запознат и спазва изискванията за здраве и безопасност при работа.
     За постигане на определените приоритети ръководството на дружеството се стреми към осигуряване на устойчиво развитие на „Мини Марица-изток” ЕАД на базата на удовлетворяване на изискванията и очакванията на потребителите на лигнитни въглища, постоянно подобряване условията за безопасност и здраве при работа и непрекъснато намаляване неблагоприятното въздействие върху околната среда след миннодобивните дейности.
      Осъзнатата съпричастност на всички работещи в „Мини Марица-изток” ЕАД подпомага изпълнението на изискванията от стандартите за съответствие с цел непрекъснато подобряване на дейността ни и удовлетворяване на изискванията и потребностите на заинтересованите страни.
     Независимо от успехите при усъвършенстване на интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа има какво още да се желае, което е видно от препоръките, направени на вътрешния одит. През месец май 2012 г. предстои втори надзорен одит, на който очакваме успешно да защитим издадените ни сертификати за съответствие и да покажем, че „Мини Марица-изток” ЕАД е европейското лице на българския въгледобив.

 

 

Сертификати - ISO 9001:2000, OHSAS 18001:1999, ISO 14001:2004
file_131_bg.pdffile_132_bg.pdffile_134_bg.pdffile_137_bg.pdffile_138_bg.pdffile_139_bg.pdffile_140_bg.pdf

назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД