Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Производствен отчет

Производствена програма

        До 2008 година включително са добити 900 887 069 тона въглища и са извършени разкривни работи в размер на 3 846 172 627 куб.м., при среден коефицент на откривка 4,28 куб.м/т.

Планът по въглища за 2008 год. Беше изпълнен още на 13 декември и до края на годината бяха реализирани надпланово повече от 1,5 млн. тона въглища.

Извършени са откривни работи на над 97 млн. куб.м., което е с над 4,2 млн. куб.м повече от предходната година.

 

На 21 март 2008г. беше срязан целикът на ниво транспортен хоризонт по добив на въглища, между рудниците „Трояново-1” и „Трояново-север”, при отлична организация и съгласуваност на всички нива. Осъществяването беше едно от най-ефективните  проектни решения в историята на Дружеството. Създаде се фронт за работа на вторичното отсипване и се осигури технологично предимство за разгръщане по най-ефективен начин на минните работи. Започна строителството на транспортното трасе за въглеподаването към новата мощност на AES Гълъбово.

 

 

 

 

 

   Минните работи в "Мини Марица-изток"ЕАД се водят в съответствие с утвърдените технически планове. Обемът на извършените откривни работи е в зависимост от добива на лигнитни въглища и осигуряването на стабилитета на рудничните бордове.

       През 2009 година бе извършено окончателното срязване на целика с пълно изземване на въглищата от стъпалото с долно гребане на транспортния хоризант, отработеното пространство започна да се засипва и да се възстановяват транспортните комуникации към консуматорите.

       Анализирайки условията на разрастващата се икономическа криза, ръководството на Дружеството определи параметри на критичния добив за 2009г.


       Разработената антикризисна програма съдържа мерки за намаляване на всички разходи, съпътстващи дейността: икономии на ел. енергия, суровини и материали, горива, външни услуги, ремонти, а  също така и антикризисна инвестиционна програма в обем от 57 928 898лв. В този обем влизат само обекти, без които е невъзможно да се продължи развитието на минните работи. Така разработена програмата дава възможност за гъвкавост и прилагане на различни варианти в зависимост от конкретната пазарна конюнктура.

  

 

 

Инвестиционна  и ремонтна програма

 

Утвърденият технологичен модел за разработване на Източномаришкото лигнитно находище предопределя инвестиционния процес да бъде развиван в три основни направления.

Инвестиции, свързани с усвояването и поддържането на производствената мощност на рудниците. Чрез обновяване и модернизиране на техническите съоръжения и отделни технологични процеси, се постига занижаване на производствените разходи при добиването на минната маса.

Инвестиции за осигуряване безопасността на съоръженията и персонала, както и ел захранването на мощностите, във връзка с динамичния характер на производството и изместването на добивните съоръжения във времето и пространството.

Инвестиции, свързани с екологични и други нормативни изисквания и задължения.

Тези направления предопределят и основната инвестиционна политика на Дружеството, насочена към оптимизиране на производствения процес и снижаване себестойността на добиваните въглища в условията на конкурентна пазарна среда.

Целта на мащабните инвестиционни програми на „Мини Марица изток” е рехабилитация на мощностите за да се повиши тяхната надеждност и капацитет. Съгласно одобрената инвестиционна програма  за 2008 г., плановата задача на Дружеството за годината е размер на 90 614 503 лв. Изпълнението към 31.12.2008г. възлиза на 113 545 941 лв. ,което в % е 125.31%

 
Производствен отчет 2010г.2010 годинаПроизводствен отчет 2009г.2009 година

назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД