Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Обща информация

Основният акцент в дейността на мениджмънта е издигане на равнището на образованието и професионалната квалификация на персонала. Качеството на работната сила на практика се превръща в приоритетно капиталовложение за постигането на висока ефективност на производството.

Обучението за придобиване и повишаване на професионалната квалификация, за придобиване на правоспособност и за актуализиране и разширяване на знанията се организира от Центъра за професионално обучение /ЦПО/ „Марица-изток” към дружеството.

2007 година беше обявена за година на развитието на кадрите, като през различни форми на обучение преминаха общо 2283 души. Програмата за 2008 година  предвижда обучението на 2350 работници и служители.

 

Обучение на изпълнителски кадри

Поради уникалността на техниката и технологията, всеки кандидат за работа задължително трябва да е преминал курс на обучение в Центъра за професионално обучение за придобиване на конкретните знания и умения

ЦПО „Марица-изток” е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение през 2002 година. На основание издадения лиценз той организира и провежда квалификационни курсове за придобиване на професионална квалификация по част от професия и правоспособност за изпълнителски кадри. През 2007 година ЦПО получи лиценз за провеждане на обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по 7 професии, които обхващат 21 длъжности в дружеството – главно машинисти и механици на многокофов багер, насипообразувател, претоварач, разтоварна кола, ГТЛ, както и на спомагателната механизация.

За провеждане на дейността си ЦПО „Марица-изток” разполага с учебни кабинети – един в рудник „Трояново-1”, два в рудник „Трояново-север”, един в рудник „Трояново-3” и два в управлението.

Разработени и одобрени са учебни планове и програми за 72 квалификационни курса. Учебният план включва три раздела – теория, учебна практика и производствена практика. Обучението по теория се води от преподаватели – предимно бивши и настоящи специалисти от дружеството. Учебната практика се провежда в производствени условия, а производствената практика се провежда в реалното производство.

За актуализирането и усъвършенстването на знанията на специалистите се организират краткосрочни курсове и семинари при всяко изменение на нормативната уредба, както и при въвеждането на нова техника или технология. Обучението се провежда от водещи специалисти в дадената област от МГУ „Св. Иван Рилски” – София, и др.

  

 

Условия на труд

Фирмената политика на „Мини Марица-изток” ЕАД е насочена към непрекъснато осигуряване и подобряване на здравословните и безопасните условия на труд. Всяка година Комитетът по условия на труд разработва финансово обезпечена програма за здравословни и безопасни условия на труд. В нея се прави точен разчет на средствата за технически и лични предпазни средства, за предпазна храна и за други материали и дейности по подобряването на условията на труд. Тази постоянна грижа на мениджмънта доведе до намаляване на трудовите злополуки и на трудовия травматизъм в дружеството.

 

 

Изпълнение на програмата за безопасни и здравословни условия на труд за 2010г.

 

Мероприятия

Изразходвана сума

Технически предпазни средства

1 168 347 лв.

Лични предпазни средства, работни облекла и обувки

1 771 233 лв.

Безплатна храна

10 244 496 лв.

Минерална вода

481 599 лв.

Тонизиращи напитки

225 196 лв.

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

Изразходвани средства за безопасност и здраве при работа, хил. лв.

 

6627

 

11530       

 

13329

 

14557

 

13891

Средносписъчен състав, бр.

 

7526

7543

7494

7456

   7269

Изразходвани средства на единица персонал, лв.

  881

  1529

  1779

  1952

   1911

 

 

 

Вътрешна социална политика

На всеки две години в дружеството се приема Колективен трудов договор. В него се уреждат не само трудовите и осигурителните отношения между работодател и работници, но и социалните придобивки за заетите в „Мини Марица-изток” ЕАД. За всички работници и служители се осигуряват безплатен транспорт до местоработата и обратно и безплатна храна и/или добавки към нея. 

Работодателят застрахова срещу риск от трудова и битова злополука, временна и трайна загуба на работоспособност от професионално и общо заболяване за сметка на дружеството всички работници и служители, както и участва съвместно с тях в доброволното им пенсионно и здравно осигуряване и застраховане. Всеки работник и служител получава средства за социални разходи в пари и/или натура при ползване на годишен отпуск и за посрещане на официални и професионални празници, както и помощ за посрещане на отоплителния сезон.

„Мини Марица-изток” ЕАД осигурява за работниците и служителите ежегодни профилактични прегледи, както и медицински прегледи и специализирани изследвания с цел ранна диагностика на професионалните заболявания, като поема разходите по провеждането им.

Дружеството разполага с четири почивни бази, предназначени както за активна почивка и отдих, така и за провеждане на конференции, симпозиуми, семинари, бизнес срещи: почивната станция „Марица-изток” в балнеологичния курорт Старозагорски минерални бани, почивна станция „Марица-изток” – Велинград, почивната станция „Марица-изток” в Несебър и три бази за  краткотраен отдих в  с. Главан, в курортния комплекс Пампорово и база „Паисий” в Гурково.

За трета поредна година върви програма за кратковременна рехабилитация за служителите и работниците от комплекса, поета на 100% от работодателя, като за целта в почивните станции на Велинград и Старозагорските минерални бани е нает допълнителен висококвалифициран медицински персонал и е закупено специализирано оборудване и апаратура. Програмата включва комплекси и процедури, укрепващи здравето и подобряващи тонуса. По програмата за кратковременна рехабилитация през миналата 2010 година са преминали 3663 работници и служители на Дружеството.

С осъществяването на този проект „Мини Марица-изток „ЕАД е  една от  фирмите в България, която  възстановява здравето на работниците си за своя сметка - потвърждение на фирмената идентификация с европейското лице на българския въгледобив.


назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2021   Мини Марица изток ЕАД