Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Енергиен пазар

На 27 ноември 2007 г.  “Мини Марица-изток” ЕАД  получи лицензия  № Л-213-15 от 20.11.2006 г. за търговия с електрическа енергия от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/.

Лицензията дава право на дружеството да се включи в свободния пазар на електроенергия. Бизнес планът на “Мини Марица-изток” предвижда нарастване на продажбите с 2% годишно до 2010 година.

Електроснабдяването на „Мини Марица-изток” ЕАД се осъществява чрез собствена електроснабдителна мрежа. Съгласно Наредба №8, регламентираща дейността на операторите на електроенергийната система, „Мини Марица-изток” ЕАД има делегирани права за автономно оперативно управление на мрежата чрез изградената „Автоматизирана система за диспечерско управление” /АСДУ/

 

Консуматори на въглищата

Електроцентралите и брикетна фабрика в комплекса "Марица-изток" са построени за въглищата от “Мини Марица-изток” ЕАД.  

Оборудването им е проектирано за горивен процес с лигнитни въглища при калоричност от 1320 до 1600 Kkал/кг за производство на електроенергия и от 1700 до 1800 Kкал/кг за производство на брикет.

 

   Основни консуматори на въглищата, добивани от „Мини Марица-изток” ЕАД са:
      „Брикел” ЕАД с обща мощност    200 MВт
      ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД с обща мощност     1586 MВт
     ТЕЦ „Contour Global Марица Изток 3” АД с обща мощност    908 МВт
     ТЕЦ "AES Гълъбово" с обща мощност     670 МВт

 

                                                                 

                  

 

Перспективи

Гарант за енергийната независимост

Като местни енергийни ресурси лигнитите са голямо предимство за българската икономика. „Мини Марица-изток” ЕАД е в началото на технологичния процес за производство на електроенергия от топлоелектрическите централи ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, ТЕЦ „AES Гълъбово” и „Брикел” ЕАД. От добиваните от дружеството въглища се произвеждат 40% от електроенергията в България.

 

 
 Перспективи за увеличен добив

Световната икономическа криза оформят въглищата като приоритетен стратегически ресурс за производство на електроенергия. В България те са най-важният местен енергиен ресурс, а лигнитите имат и още едно предимство – финансовия фактор, тъй като тяхната цена е най-ниска в сравнение с останалите въглища. Въглищните запаси в Източномаришкото находище са достатъчни като суровина за производство на електроенергия в следващите 60 години. Това мотивира висок интерес към подновяване на съществуващите и изграждане на нови генериращи мощности в комплекса „Марица-изток”.
Дългосрочната стратегия за интензификация на въгледобива в трите рудника е обвързана с извършената рехабилитация в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 и изградената заместваща мощност на територията на „Брикел” – ТЕЦ „AES Гълъбово”. Изграждането на сероочистващи инсталации на мощностите в „ТЕЦ Марица Изток 2”, ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 и „Брикел” ЕАД позволяват спазването на пределно допустимите норми за серни емисии. През юни влезе в експлоатация ТЕЦ „AES Гълъбово”, с което общата инсталирана мощност в комплекса възлиза на 3119 MW и отговаря на потребност от приблизително 28 млн. тона въглища годишно.

 


назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД