Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Екология

                ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Добивът на въглища по открит способ неизбежно е съпроводен със значителна техногенна намеса в околната среда. Това налага своевременно, в хода на технологичния процес, възстановяване на нарушеното равновесие и формиране на нова среда, съобразена с екологичните изисквания.

 

Дружеството си дава сметка за своята отговорност пред бъдещите поколения и стриктно спазва всички екологични предписания и норми при воденето на минните работи, така че след приключване на добивната дейност плодородието и ландшафта да бъдат възстановени.

 

Възстановяването на нарушените терени преминава през два етапа: техническа и биологична рекултивация. Три години след приключване на минно-насипните дейности се извършва техническа рекултивация, представляваща комплекс от земеустроителни и подравнителни работи и насипване на терена с 40-сантиметров уплътнен хумусен слой. Биологичната рекултивация е последен етап от възстановяването на терените и се осъществява чрез засяване на технически рекултивираните площи с различни земеделски култури в определена последователност или пък залесяване с дървесни видове.

 

 Балансът между отчуждаваните и рекултивираните площи при добива на въглища в „Мини Марица-изток”ЕАД ще се постигне след 2012 година, когато ще започне процес на увеличаване на възвръщаните земи за сметка на отчуждените.

През 2011 г. са рекултивирани 526 дка за селско стопанско ползване (ССП) на Външно насипище „Медникарово”. През февруари бе сключен договор за извършване на биологична рекултивация на Обединени северни насипища – участък Гледачево на рудник „Трояново-север” – 71 дка за горско стопанско ползване (ГСП). През есента фирмата изпълнител извърши подготовката на терена – отчимяване на терасите, направа на тераси и маркиране на посадъчните места за залесяване на фиданки, представени от вида бяла акация. През август бе сключен договор за залесяване на 30 дка с вида Пауловния в района срещу жп везна в рудник „Трояново-1”. През есента бяха залесени 14,416 дка. Целта е да се изпита този бързорастящ дървесен вид и да се използва масово в региона.
      „Мини Марица-изток ” ЕАД направи дарение на общините Раднево и Гълъбово на стойност 5000 лв., предназначени за озеленяване и облагородяване териториите на двете общини.
      Пред фронта на минните работи са събрани 570 901 м³ хумус, в това число:
• рудник „Трояново-1”  – 140 935 м³;
• рудник „Трояново-север”  – 303 732 м³;
• рудник „Трояново-3”  – 126 234 м³.
За неговото събиране, за техническа и биологична рекултивация на територията на дружеството и за направеното дарение през 2011 г. са изразходвани средства в размер на около 2 500 000 лв.
От началото на рекултивационната дейност до края на 2011 г. на територията на комплекса са рекултивирани 46 411 дка – 30 817 дка за ССП и 14 994 дка за ГСП.
      „Обединени северни насипища“ и „Насипище Медникарово“, които са със статут на депа за неопасни отпадъци, се експлоатират съгласно условията в издадените от Министър на околната среда и водите Комплексни разрешителни № 398-Н0/2010 г. и № 403-Н0/2010 г. и в синхрон с актуализираната „Програма за управление на отпадъците на цялото Дружество”. Не са установени нарушения по време на вътрешните проверки, както и при извършените планови контролни проверки от РИОСВ – Стара Загора, по изпълнение на Комплексните разрешителни.

Отдел „Екология” извършва непрекъснат мониторинг на изпусканите руднични води. При необходимост те се неутрализират с хидратна вар, преди тяхното изпускане в централните водосборници. Замърсяването на въздуха е с локален характер и емисиите от прах биват намалявани чрез оросяване на вътрешнорудничните пътища, както в районите на въгледобива, така и в тези на рекултивираните територии.
 

         

 

Замърсяването на въздуха на територията на комплекса е с локален характер и имесиите от прах биват намалявани, чрез оросяване на вътрешнорудничните пътища, както в районите на въгледобива, така и в тези на рекултивираната територия през летния засушлив период.   

  Генерираните отпадъци – битови, строителни, производствени и опасни, се събират разделно и се третират съгласно „Програма за управление дейностите по отпадъците в „Мини Марица-изток“ ЕАД за периода 2011÷2016 г.”, утвърдена от Директора на РИОСВ – Стара Загора.     

Динамика на нарушените и рекултивирани

земи към момента и в перспектива

Структура на отчужденията

при "Мини Марица-изток"ЕАД

 

 
назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД