Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Въглища

Въглищата в Източно-маришкия басейн са лигнитни и са се формирали през неозоя в периода на терциера. Най-ранните сведения за наличие на въглища в този район дава френският изследовател Огюст Викенел (1847 г.). Двадесет и две години по-късно, австрийският геолог Фердинанд фон Хохщетер дава описание на въглищното находище и прави втората (след Ами Буйе) геоложка карта на България, като част от Турската империя. През 1872 г. австралийският инженер Пелц, който е отговарял за строителството на Баронхиршовата железница, доказал, че тези въглища са добро гориво за локомотивите.

Впоследствие, след направените проучвания от Държавни мини „Перник” и съставянето на подробна геоложка карта на региона, е издадено постановление на Министерския съвет № 652 от 16 юни 1951 г., с което се създава държавно минно предприятие „Марица-изток” със седалище в с.Трояново. На  3 март 1952 година е направена първата копка и започва строителството на първия рудник от комплекса.

 

 

  

Качествени характеристики

Въглищата са кафяви лигнити, меки, с ниска степен на въглификация на органична маса, с високо пепелно съдържание от 16% до 45% и влага от 50% до 60%.

Според своето предназначение се делят в два класа:

енергийни:

пепелно съдържание  Ad = 25% до 45%, 

средна калоричност 1550 Ккал/кг,

сяра на работно гориво – 2,4%

 

брикетируеми:                     

пепелно съдържание Ad = 16% до 25%,

средна калоричност 1750 Ккал/кг,

сяра на работно гориво – 1,95%.

 

Запаси и ресурси

Състоянието на запасите и ресурсите от лигнитни въглища на „Мини Марица-изток” ЕАД към 01.01.2012 г. възлиза на 2 074 009 700 тона.
  От тях:
     Доказани запаси (категория 111)       968 973 700 тона;
     Вероятни запаси (категория 121)       660 049 400 тона;
     Ресурси в категории детайлно и предварително оценени     444 465 600 тона.
  Разпределението на геоложките запаси и ресурси в рудничните полета е както следва:
    Рудник „Трояново-1”     383 561 100 тона;
    Рудник ”Трояново-север” 1 067 204 800 тона.
    Рудник ”Трояново-3”     623 243 000 тона.
  От началото на експлоатацията до 2011 година включително са добити 982 894 708 т въглища и са извършени разкривни работи в размер на 4 115 819 135 м3.  Проектният капацитет на инсталираните в дружеството мощности е за добив на 35 млн. тона въглища годишно.

 

 

 

 Галерия

назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД