Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Балансов отчет

Финансово състояние

 

       През 2008г.са предприети мерки за подобряване събираемостта на вземанията в резултат на което „Мини Марица-изток” поддържа добра обща и бърза ликвидност.

       Това способства за ритмичното разплащане с контрагенти, персонал и държавни институции, при което през 2008г. в Дружеството не са допускане просрочия на задълженията.

 

 

      

       Важен финансов индикатор за „Мини Марица-изток” ЕАД е положителният нетен оборотен капитал в размер на 106 335 хил. лв. Той е показател за добро финансово здраве. Положителният нетен оборотен капитал предполага доверие от страна на кредиторите и инвеститорите и е израз на стабилно финансово състояние.

  

      

 

      „Мини Марица-изток „ ЕАД е един от най-големите данъкоплатци и осигурители за Южен Централен район. През 2008г. Дружеството е внесло 49 167 хил.лв. данъци, от които: 29 502 хил.лв. ДДС, 11 113 хил. лв. ДОД, 3 608 хил.лв. дивидент за държавата и 4 207 хил.лв. данък върху печалбата. През 2008 г. са внесени 55 899 хил.лв. социални и здравни осигуровки.

 

 

 

 

     През 2008г. Дружеството е увеличило приходите си спрямо 2007 г. с 65 801 хил.лв, а разходите със 72 781 хил.лв. в резултат на което счетоводната печалба е намаляла с 6 980 хил.лв.

     Общият размер на разходите за 2008г. е 445 682 хил.лв. От тях най-висок относителен дял имат персоналните разходи – 39,02% и разходите за материали – 29,16%. Спрямо 2007 г. персоналните разходи за материали са нарастнали с 23 657 хил.лв., а разходите за материали с 26 072 хил.лв.

 

2010

Балансов отчет към 31.12.2008г.

Финансово-икономическо състояние за периода 2003-2008

Изменение на нетния оборотен капитал 2003-2008

2006

Баланс и отчет за приходите и разходите на "Мини Марица изток"ЕАД към 31.12.2006г.

Финансово-икономическо състояние за периода 2002-2006

Обща структура и финансово състояние за периода 2002 - 2006 г.

Изменение на нетния оборотен капитал 2002-2006

2005

Балансов отчет на Мини "Марица Изток" ЕАД към 31.12.2005

Финансово-икономическо състояние за периода 2001-2005

Обща структура и финансово състояние за периода 2001-2005

Изменение на нетния оборотен капитал 2001-2005

2004

Балансов отчет на Мини "Марица Изток" ЕАД към 31.12.2004

Финансово-икономическо състояние за периода 2001-2004

Обща структура и финансово състояние за периода 2001-2004

Изменение на нетния оборотен капитал 2001-2004


назад нагоре разпечатай

Mag Studio Copyright © 2022   Мини Марица изток ЕАД